Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Email Msn Facebook Hesabı Bilişim Suçları

Ana Sayfa » internet » Bilişim Hukuku » Email Msn Facebook Hesabı Bilişim Suçları
Email Msn Facebook Hesabı Bilişim Suçları

E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliğinin kanuna aykırı yollarla ele geçirilmesi halinde ;

Türk ceza Kanununun;
Bilişim Alanında Suçlar, Bilişim sistemine girme :
Madde 243-
(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. M adde 243/1 de belirtilen suç oluşur.

b. E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliğinin kanuna aykırı yollarla ele geçirildikten sonra bu aboneliklerdeki bilgilerin değiştirilmesi, silinmesi hallerinde 243/3 de belirtilen suça dönüşmektedir.
c. E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliğinin kanuna aykırı yollarla ele geçirildikten sonra elde edilen bilgilerle şantaj yapılması halinde Madde 243?e ek olarak Türk ceza Kanununun Hürriyete Karşı Suçlar Şantaj

Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek: 29/6/2005 ? 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Madde 107/2 de belirtilen suç oluşur.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma :
Madde 123-
(1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

d. E-Mail adresi ele geçirilen kişi kamu kurumu çalışanı ise, ve ele geçirilen mail adresi içerisinde Kamu Kurumu Faaliyetiyle ilgili bilgi ve elektronik belgeler bulunuyorsa, Kamu Kurumunun Faaliyeti engellendiğinden ötürü ;(sayılan diğer suçlara ek olarak) T.C.K. MaddeMadde 113- (1) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, kamu kurumu faaliyetinin yürütülmesine engel olunması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Uyarınca, E-Mail adresi ele geçirilen kişi özel sektör çalışanı ise ve mail adresinin ele geçirilmesinden ötürü işlemlerini gereği gibi yerine getiremiyorsa ; İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Madde 117- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

e. E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçirme neticesinde Türk Ceza Kanunu?nda belirtilen ;
Haberleşmenin engellenmesi
Madde 124- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar :
Haberleşmenin gizliliğini ihlal
Madde 132- (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması halinde, ceza yarı oranında artırılır. Suçları oluşmaktadır.

E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçiren kişi elde ettiği bilgileri başka bir yere kaydettiği takdirde T.C.K. 132/1
E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçiren kişi elde ettiği bilgileri başka kişilerle paylaştığı ve ifşa ettiği takdirde T.C.K. 132/2
E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçiren kişi elde ettiği bilgileri basın yayın yolu ile yayınladığı takdirde T.C.K. 132/4 maddede belirtilen suçlar oluşur.

f. E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçirmekle Türk Ceza Kanunu?nda belirtilen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal , Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı olarak verme veya Ele Geçirme Suçları da işlenmiş olmaktadır.
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal :

Kişisel verilerin kaydedilmesi :
Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme :
Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli haller :
Madde 137- (1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların;
a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle,
b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Verileri yok etmeme :
Madde 138- (1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.137. maddede belirtilen nitelikli haller sözkonusu olduğunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

E- MAİL adresi MSN aboneliği Facebook aboneliği ele geçirilmekle, kişinin banka veya kredi kartı bilgilerini elde etmişse, aşağıdaki maddeye göre cezalandırılır.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Madde 245 ? (Değişik: 29/6/2005 ? 5377/27 md.)
(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;
a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,
Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 ? 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Kaynak: bilisimhukuku.org

Email Msn Facebook Hesabı Bilişim Suçları - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Facebook Bilişim Suçları

Facebook Bilişim Suçları 19 Haziran 2011

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri 19 Haziran 2011

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Bunları Biliyor musunuz: Vücudumuzdaki İlginç Sistem iphone 5 Ekim ayında geliyor GİDECEKSEN EĞER HIV Virüsünün Özellikleri Nelerdir? yöykem sandwich panel – kenet çatı- trapez – ısı – ses – su yalıtım hizmetleri Dizide Birbirlerini Boğazlıyorlar Ama…

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz Kelebek IRCd ve Kelebek Script ile ilgili her türlü yardımı HELPDESK alanından alabilrsiniz.

Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi - Tüm Hakları Saklıdır