Üye Ol: | Giriş | Kayıt | Kayıp Şifre |

You Are Here: Home » Haber » Makale Türünün Dili ve Yazım Kuralları

Makale Dili ve Genel Kurallar
? Makale taslakları WORD yazım dilinde, Times New Roman yazı tipinde, 12 punto büyüklükte, satırlar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı, şekil ve grafikler JPG dosyaları olarak hazırlanmalıdır

? Sayfa boyutunda; soldan 3,5 cm, sağdan, yukarıdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır

? Ana bölüm başlıklarının tümü büyük harf, 12 punto büyüklükte, koyu, ortalı ve rakamlarla numaralandırılarak; alt bölüm başlıklarında ise sadece kelimelerin baş harfleri büyük digerleri küçük harfle, 12 punto büyüklükte, koyu, sola dayalı ve ana bölüm başlıgına endeksli olarak rakamlarla numaralandırılarak yazılmalıdır

? Makale taslagı yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve egerlendirmesine olanak verecek bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

? Anlatım olabildigince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile dogrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan

? Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır. Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır.

? Araştırmacı/araştırmacılar tarafından probleme, hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaşıldıgı, gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir

? Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliligi ve güvenilirligi belirtilmelidir.

? Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır

? Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır

? Sonuçların yorumları, varsa, literatürdeki diger kaynaklarla desteklenerek, degerlendirilmelidir.

? Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

? Türkçe ve Ingilizce özetler; çalışmanın amacı, yöntemi, kapsamı ve temel bulgularını

Makale Yazım Kuralları

? Makaleler,
?Publication Manual of the American Psychological Association?ın (American Psychological Association, (APA), 2001) 5. baskısında tanımlanan APA?ya uygun olarak

? Türkçe makale metinlerinde, Türk Dil Kurumu?nun Imlâ Kılavuzu?na uyulmalıdır.

? Makale taslagının kapak sayfasında; makalenin başlıgı, yazar/ların ad ve soyadları bilgilerine yer verilmelidir. Yazar/ların; unvan, kurum kuruluş ve elektronik posta adresleri özel im kullanılarak, kapak sayfasında dipnot olarak verilmelidir. Dipnotların yazımında, yazı büyüklügü 10 punto ve normal olmalıdır. Kapak hariç makale metninin hiçbir yerinde yazar adı veya onu çagrıştıracak ifadelere yer verilmemelidir.

? Makale Türkçe
yazılmış ise İngilizce özeti anahtar kelimeleri ile birlikte, Ingilizce yazılmışsa, Türkçe özeti anahtar kelimeleri ile birlikte, makalenin en sonunda verilmelidir

? Makale taslagının yazım dili Türkçe ise makale başlıgı Türkçe olarak, Ingilizce ise makale başlıgı Ingilizce olarak; 14 punto büyüklükte, koyu, kelimelerin tümü büyük harf olmak üzere, ortalı yazılmalıdır. Makale taslagının başlıgı en fazla 15 kelimeden oluşmalıdır

? Makale yazarı/larının adının ilk harfi büyük, digerleri küçük, soyadının tümü büyük harfle, koyu ve 12 punto büyüklükte ve ortalı olarak verilmelidir. Yazar soyadlarından sonra (*) özel imi kullanılarak, dipnotla yazarın; unvanı, kurum kuruluşu ve elektronik posta adresi 10 punto büyüklükte, normal olarak verilmelidir

? Makale Türkçe yazılmış ise öncelikle ?ÖZET? başlıgı, Ingilizce yazılmış ise ?ABSTRACT? başlıgı, makale yazarlarının isimlerinden hemen sonra 1 satır boşluk bırakılarak, büyük harflerle, 10 punto büyüklükte, italik ve ortalı verilmelidir. Makalenin ana hatlarını içerecek şekilde en çok 200 kelimelik Türkçe/Ingilizce özet, 10 punto yazı büyüklügünde, iki yana yaslı olarak, italik yazılmalıdır. Soldan 5,5 cm, sagdan 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Türkçe özetin hemen ardından, Türkçe anahtar kelimeler verilmelidir. Makalenin İngilizce özeti ise anahtar kelimeleri ile birlikte, makalenin en
sonunda verilmelidir

? Anahtar kelimeler, Türkçe/Ingilizce özetin hemen ardından bir satır boşluk bırakılarak, en çok beş kelimelik, 10 punto büyüklükte, alfabetik dizinli olarak, sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük digerleri küçük olmak üzere (özel isimler hariç), kelimeler arasına (,) noktalama işareti konularak, koyu ve iki yana yaslı olarak verilmelidir. Makalenin sonunda verilen, Ingilizce/Türkçe özetin ardından da anahtar kelimeler Ingilizce/Türkçe olarak aynı yazım kurallarına göre verilmelidir

? Makale Bölümleri; Türkçe ve Ingilizce olarak hazırlanabilecek makalelerde; 1. Giriş, 2. Yöntem, 3. Bulgular, 4. Tartışma ve Sonuç, 5. Kaynaklar gerektiginde de 6. Ekler olmak üzere 5/6 ana bölüm halinde verilmelidir. Ana bölüm başlıkları altında alt bölüm başlıkları açılabilir

? Giriş bölümünde; araştırmanın problem durumu, kavramsal ya da kuramsal çerçevesi tartışılarak, açıklanmalıdır. Alanda daha önce yapılmış olan çalışmalarla ilişki kurulmalı, araştırmanın önemi ve bu araştırmaya neden gereksinim duyuldugu belirtilmelidir. Çalışmanın sınanacak varsayımları ya da amacı ifade edilmelidir. Gerekirse sınırlılıklara, varsayımlara, tanımlara ve kısaltmalara da yer verilebilir.

? Yöntem bölümünde; çalışmanın nasıl yapıldıgı ayrıntılı bir biçimde anlatılmalı, okuyuculara bulguların güvenilirligini, geçerligini ve kullanılan yöntem/lerin uygunlugunu degerlendirme olanagı verilmelidir. Ayrıca yöntem, araştırmanın tekrar edilebilmesine de olanak tanıyacak biçimde açık olmalıdır. Bu ana bölüm; kitle ve örneklem, veri toplama yöntemi, veri degerlendirme, veri analizi gibi alt bölümleri de içerebilir.

? Bulgular bölümünde; toplanan veriler ve kullanılan istatistiksel analizler özetlenmelidir. Veriler sonuçları dogrulayabilmede yeterli olacak gerekli ayrıntılar ile rapor edilmelidir. Verilerin rapor edilmesinde tablo veya şekiller kullanılabilir. Tablo ve şekiller metin içinde geçtigi yerde verilmeli ve açıklamaları da yer almalıdır. Tablo ve şekil sayısının çok fazla olması durumunda, bunların bir kısmı metin içerisinde referans verilmek koşulu ile Eklerde de yer alabilir.

? Tartışma ve Sonuç bölümünde; bulgular sunulduktan sonra araştırmacı özgün varsayımlarına göre yorumlarını ve degerlendirmelerini yapmalıdır. Araştırmacı, bulguların tartışılmasında, yorumlanmasında ve çıkarımlarda bulunmada özgürdür. Bu bölümde yorumlar yapılırken başka araştırma bulgularının farklı ve benzer yönleri de verilebilir. Bulguların ışıgında sonuçlara yer verilmeli, ayrıca ulaşılan sonuçlara göre uygulama ve araştırma önerilerinde bulunulmalıdır.

? Metin İçinde Kaynak Vermedeki Kurallar; metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, ?Kaynaklar? listesinde yer almalıdır. Kaynaklar yazarların soyadlarına göre alfabetik dizinli olarak verilmelidir. Metin içinde kaynak gösterilirken, başka eserlerden yapılan alıntılar kaynaklar ayıracı ile gösterilmelidir. Kaynak baglacında; yazarın soyadı, eserin yayım tarihi ve dogrudan aktarımlarda da sayfa numarası verilmelidir. Örnegin dogrudan aktarımlarda; Okut (2001, 18)?e göre ya da kaynak baglacı cümle sonuna konulacaksa; yazarın soyadı, eserin basım yılı ve sayfa numarası ayıraç içinde verilmelidir. (Okut, 2001, 18). Dolaylı aktarımlarda ise sayfa numarası verilmemelidir. Okut (2001)?e göre ya da (Okut, 2001) biçiminde gösterim esas alınmalıdır. Metin içerisinde tek veya iki yazarlı makalelerde, yazarlara (parantez içinde, yayın tarihi ile birlikte) atıfta bulunulmalıdır. Örnegin; Barka ve Cadinsky-Cade (1988); Hudson (1997) gibi. Ikiden fazla yazarlı makalelerde ilk yazarın adının yanına ?vd.? (makale Türkçe ise), veya ?et al.? (makale Ingilizce ise) eki ve yazar adlarıyla, yayım tarihi arasına (,) noktalama işareti konulmalıdır. Örnegin, (Vendeville vd., 1995) veya (Vendeville et al., 1995) gibi. Metin içinde kaynaklara atıfta bulunulurken, kaynaklar en eski tarihliden başlayarak, en güncele dogru tarih sırası ile verilmeli ve her kaynagın arasına da ( noktalama işareti konulmalıdır. Örnegin; (Komar ve Li, 1986; Schmit ve Gintz, 1995) veya (Komar and Li, 1986; Schmit and Gintz, 1995) gibi.

?Kaynaklar Bölümünde,
Kaynakların Verilme Kuralları; makalenin hazırlanmasında faydalanılan kaynakların, Kaynaklar bölümünde verilmesinde yararlanılan kaynağın türüne göre (kitap, dergi, internet vb.) farklılık gösteren yazım kurallarına uyulmalıdır.

? Makalede Eşitlik ve Formüllerin Verilmesi; makale içinde geçen eşitlik ve formüller, bir tab tuşu içeriden, times new roman yazı tipinde, 12 punto büyüklükte, koyu ve Denklem Düzenleyicisi (Equation Editor) kullanılarak yazılmalıdır. Formüllere, makalenin bütününde 1?den başlanarak, ardıl formül numaraları eşitligin hizasında ve saga dayalı olarak ( ) ayıraç içerisinde verilmelidir. Formül numaralarında bölüm içi endeksli numaralama sistemi kullanılmamalıdır. Cümle içerisinde formüller verilmemeli, ayrı bir satırda verilmelidir. Iç içe çoklu ayıraçların aynı formül içinde yer alması durumunda, sıra düzeni için { [ ( ?.) ] } gösterimi esas alınmalıdır. Verilen formüllerde çarpım işareti için (x) kullanılmalı, (.), (*) işaretleri kullanılmamalıdır. Kesirler metin içerisinde ( / ) işareti ile gösterilmelidir. Metin içerisinde geçen eşitlikler için, formül numaraları referans verilerek açıklamalar yapılmalıdır
? Makalede Tablo ve Şekillerin Verilmesi; tablolar, metin içerisinde geçtigi yerde verilmelidir. Tablo, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her tabloya 1?den başlayarak, ardıl Arap numaraları verilerek, numaralandırılmalıdır. Tablo başlıgı ve tablo içi, times new roman yazı tipi, 10 punto büyüklükte, tablo başlıgı koyu, tablo içi normal olarak yazılmalıdır. Tabloda dikey çizgi kullanılmamalı, sadece tablonun en alt ve en üstünde koyu yatay çizgi kullanılmalıdır. Tablo ismi, numarası ile birlikte tablonun üzerinde, sadece ilk kelimenin baş harfi büyük digerlerinin tümü küçük harf olmak üzere (özel isimler hariç) koyu olarak ve sola dayalı yazılmalıdır. Tablo numarasından sonra da (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde, tablo numaralarına, ?Tablo 7?ye göre? biçiminde referans verilmelidir. Şekiller de, metin içerisinde geçtigi yerde verilmelidir. Şekil, metinden sonra 1 satır boşluk bırakılarak, her şekle 1?den başlayarak ardıl Arap numaraları verilerek, numaralandırılmalıdır. Şekil başlıgı ve şekil içi, Times New Roman yazı tipi, 10 punto büyüklükte, şekil başlıgı koyu, şekil içi normal olarak yazılmalıdır. Şekil ismi, numarası ile birlikte şeklin altında, sadece ilk kelimenin baş harfi büyük digerleri küçük olmak üzere, koyu olarak ve ortalı yazılmalıdır. Şekil numarasından sonra, (.) noktalama işareti konulmalıdır. Metin içinde şekil numaralarına, ?Şekil 1?de görüldügü? gibi biçiminde, referans verilmelidir

? Eklerin Verilmesi; makalede yöntemlere ilişkin özel ayrıntılar veya matematiksel işlemlere ait ayrıntılı bilgiler eklerde verilebilir. Bilgisayar programı listeleri, tablolar, şekiller eklerde yer alabilir. Eklere de 1?den başlayarak, ardıl numara verilmeli ve metin içerisinde göndermeler de, Bkz, Ek.1, biçiminde yapılmalıdır. Eklerin numaraları ile birlikte başlıgı olmalıdır. Eklerin başlıgında da her kelimenin ilk harfi büyük (baglaç ve edatlar küçük harf olmak üzere) digerleri küçük olmak üzere, Times New Roman yazı tipinde, 10 punto büyüklükte, koyu ve ortalı olarak verilmelidir. Ek numarasından sonra, (.) noktalama işareti kullanılmalıdır. Örnegin: ?Ek 1. Cinsiyete ve Yaş Gruplarına göre Ücretli Sayıları? gibi.

Sende Yorumla

Yapmalisin Girildi to post comment.


Copyright © 2010 Kelebek mIRC Script Sohbet Sitesi Telif Hakları tanımlıdır. Site içeriği izinsiz olarak yayınlanamaz.
RSS Abonelik · Mesajlar Yorumlar · Site Tasarım: Wordpress Alt Yapısı Kullanılmıştır. Düzenleme adpfm.ca
KelebekList